Čo ste zlepšili?

Čo ste zlepšili?

Ako sa máte? Tieto dve, na prvý pohľad nesúvisiace otázky, majú pomerne veľa spoločného. Obe považujem za zdvorilostné, bez výraznejšej pridanej hodnoty. Lepšia otázka by mohla byť: „Čo sa snažíte dosiahnuť?“

Niekoľkokrát som bol svedkom takzvaných gemba tour. Skupina ľudí, ktorá väčšinou len málo rozumela tomu, čo konkrétne „value added“ sa deje na dielni sa vybrala hľadať plytvania. Plytvanie je, bohužiaľ, všade okolo nás. Svedčia o tom value added indexy, väčšinou nepresahujúce v percentách počet prstov na ruke. Preto nie je vôbec ťažké, nájsť množstvo konkrétnych príkladov. Následne sa zvyknú definovať príčiny a hľadajú sa účinné nápravné opatrenia. Zaujímavé býva, že následkom takýchto gemba tour nedochádza k výraznejšiemu zlepšeniu výkonnosti v merateľných parametroch. Väčšina zlepšení je totiž rozptýlená do rôznych oblastí a najčastejšie sa týka poriadku na pracoviskách. Tí lepší pridávajú oblasti od kvality, bezpečnosti, cez prestoje ovplyvňujúce produktivitu až po zásoby.

Podobný výsledok s vágnym merateľným zlepšením prináša aj nasledovná situácia. Už sa Vás niekedy niekto spýtal: „Čo ste zlepšili?“. Aká bola Vaša odpoveď? Aká by bola odpoveď Vašich kolegov, keby ste sa ich spýtali podobnú otázku? Keby to bolo prvý krát, chvíľu by sme hľadali správnu odpoveď a pravdepodobne by sme sa necítili príliš komfortne. Ak by sme však takúto otázku čakali, určite by sme našli desiatky „rozumných“ odpovedí.

Zamyslime sa chvíľu, čo je skutočným zmyslom danej otázky? Čo tým sleduje autor otázky? Prečo ju položil? Chcel aj on prispieť svojou prácou k zlepšeniu? Prípadne chcel rozvíjať schopnosti pracovníkov zlepšovať? Alebo išlo skôr o kontrolnú otázku? Aká je vlastne správna odpoveď na uvedenú otázku?

Obecne ide o zisťovaciu otázku s cieľom overiť, že sa niekto „hýbe“. Stačí sa hýbať, zlepšovať? Nemali by sme sa skôr koncentrovať na to, či je zlepšenie správnym, očakávaným smerom? Napomáha plneniu deklarovaných cieľov?

Porozumenie smerovaniu dáva zmysel ľudskému snaženiu. Ak ľudia nerozumejú zmyslu a účelu aktivít, len ťažko môžu nájsť motiváciu osobne podporiť zmeny. V kultúre kontinuálneho zlepšovania musíme nájsť odpoveď nielen na otázky ČO a AKO treba zlepšiť (pravá strana obrázka), ale hlavne by sme mali mať vyriešenú odpoveď na otázku PREČO (ľavá strana obrázka).

Ak chcete pomôcť ľuďom zlepšiť ich procesy nepýtajte sa ich čo zlepšili. Radšej opakovane voľne veďte diskusiu v nasledovnej osnove:

1.     Čo sa snažíte dosiahnuť?
2.     Ako ste na tom teraz?

  • Aký bol Váš posledný krok?
  • Čo ste očakávali?
  • Aké výsledky ste dosiahli?
  • Čo ste sa pritom naučili?

3.     Aké prekážky identifikujete, ktoré Vám bránia dosiahnuť cieľ?
4.     Aký bude Váš nasledujúci krok a čo od neho očakávate?
5.     Kedy uvidíte výsledky tohto kroku?

Uvedených 5 otázok Vám napomôže rozvíjať návyk kontinuálne zlepšovať procesy a byť pritom efektívny.


Sme to čo robíme opakovane. Výnimoční sa nestávame činmi, ale návykmi. Aristoteles